חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חברי הארגון בדבר קובלנה משמעתית שהוגשה כנגד אדריכלית וגזר דין שניתן על ידי ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים