פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פוליסות בעלות תנאים מועדפים לבעלי משרדים צעירים - שפי סוכנות לביטוח לענפי ההנדסה והאדריכלות בע"מ

במסגרת מאמציה של שפי להטיב את ההצעות והתוכניות הרלוונטיות הקיימות הניתנות לחברים, גובשה תכנית גמישה, שבעיקרה מיועדת לבעלי משרדים צעירים אשר מחזור הכנסותיהם נמוך ובבסיסה, הקטנת שיעור הפרמיה ביחס למבוטחים העומדים בקריטריונים שנקבעו וזאת במטרה לסייע בידם לרכוש ביטוח הולם בפרמיות נמוכות.

פעילות זו נועדה לאפשר למי מבין החברים אשר אין ברשותם ביטוח אחריות מקצועית לעשות כן ולאלו מהם שרוכשים ביטוח לראשונה , תוענק תקופת כיסוי למפרע (רטרואקטיבי) של 3 שנים (ללא חיוב כספי) כנגד הצהרתם על העדר תביעות.