רגולציה וקידום חקיקה
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

חוק מוסר תשלומים

במהלך השנים  הארגון באמצעות נציגו לוועדה בכנסת, עו"ד אברהם פורז, עקב באופן הדוק אחר קידום הצעת החוק ודאג לכך שעבודות המבוצעות על ידי מהנדסים ואדריכלים לא יוחרגו מהחוק, דהיינו שהתשלום עבור עבודות אלו יבוצע לא יאוחר מ- 30 ימים מתום החודש שבו נמסר החשבון.

מאמצים אלו נשאו פרי, וביום ה 20.3.17 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית "חוק מוסר תשלומים" אשר נועד להסדיר את מועדי התשלום של גופים ציבוריים עבור ספקים שונים.
ואכן, עבודות המתכננים (להבדיל מעבודות קבלניות), לא הוחרגו מההוראות הכלליות שבחוק.
 
מועד כניסתו לתוקף של החוק, הינו ביום 30 ביוני 2017, ולגבי התקשרויות של רשויות מדינה, משרד ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט, מפעל הפיס ורשויות מקומיות- ביום 30 ביולי 2017.

מרוכז דלהלן לעיונכם ולידיעתכם, מקבץ מייצג של פניות שקיים הארגון באמצעות היועמ"ש בנושא.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי), מנכ"ל