חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב - פעילות הארגון לעדכון בדבר החלטת ועדת מכרזים בנושא הקלות למתכננים משרד הבנוי והשיכון