חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני דחוף – עדכון בדבר תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 2), התש"ף - 2020