ממשיכים לפעול למענכם - דיווח בדבר קיום ישיבת עבודה עם ס. בכיר לחשכ"ל ונציגיו לעניין עדכון תעריפי החשכ"ל והוראות תכ"ם - 6.7.21