ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פניית הארגון בנושא הליך 12021 - פנייה לקבלת הצעות להיכלל במאגר היועצים של אגף בכיר תכנון תחבורתי ואגפים