חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר פרסום תקנות התכנון והבניה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה), התש"ף-2020