חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - בעקבות פניית הארגון עדכון תנאי מכרז של עיריית מגדל העמק

חברים יקרים,
 
ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג חשוב ונוסף של הארגון.
 
לאחרונה פרסמה מגדל העמק מכרז פומבי שעניינו קבלת שירותי תכנון וניהול התכנון לצורך הכנת תכנית מתאר מקומית מפורטת במסגרת תהליכי התחדשות עירונית.
 
בעקבות פניית חבריו, הופנתה תשומת לב הארגון לכך שקריטריונים שנקבעו לתשלום שכר טרחת הזוכים במכרז, אינם סבירים ובפרט אינם תואמים את הוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז – 2017. 
עיריית מגדל העמק קבעה תנאים קשים לפיהם שכ"ט ישולם בתנאי שוטף + 60, ומותנה בהעברת המימון ע"י המשרד הממשלתי המממן – ללא הגבלה בזמן. 
 
לאור האמור, בוצעה פנייה דחופה ע"י יועציו המשפטיים של הארגון. בעקבותיה, שינתה העירייה את תנאי התשלום הבעייתיים, כך שכעת – שכ"ט ישולם בתנאי שוטף + 45 וכן נקבעה מגבלת ימים בכל הנוגע לתנאי בדבר העברת הכספים על ידי הרשות המממנת, כך שכעת גם בעת בעייתיות שכזו – על הרשות להעביר התשלום עד ולא יאוחר מ- 150 ימים ממועד ההמצאה לרשות.
 
הדבר מהווה הצלחה חשובה ונוספת בפעילותו של הארגון לשמירה על איכות התכנון והתשלום בגינו וכן בכל הקשור לאינטרסים של חבריו בכפוף למסגרות הדין. 
 
הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו. 
 
בברכה, 
מזכירות הארגון