חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון הובילה לעדכון תנאי מכרז 16/2019 של משרד רוה"מ

חברים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג חשוב ונוסף של הארגון.

לאחרונה פרסם משרד ראש הממשלה מכרז פומבי שעניינו קבלת הצעות עבור שירותי תכנון, לצורך ביצוע עבודות שונות עבור המשרד.

מיד עם פרסומו, הופנתה תשומת לב הארגון לכך שמסמכי המכרז אינם תואמים את הוראות תקנות חובת המכרזים ובכללם אף סותרים את תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים (התקשרות עם מתכנן), אשר את התקנתה יזם הארגון והמעגנת בבסיסה את משקל האיכות בבחירת ההצעה הזוכה במכרז. כן בלט בהיעדרו מנגנון החציון הקבוע בתקנה. 

בעקבות פניית יועציו המשפטיים של הארגון, ערך משרד ראש הממשלה שינויים בתנאי המכרז וכן הבהיר כי הוא פועל בהתאם להוראות תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים ואף הוסיף למכרז את מנגנון החציון הקבוע בתקנה.

הדבר מהווה הצלחה חשובה נוספת בפעילותו של הארגון לשמירה על איכות התכנון ועל האינטרסים של חבריו בכפוף למסגרות הדין. 

הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל