חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול עבורכם - פניית הארגון לשינוי תנאי מכרז פומבי 1/2019 של פארק אריאל שרון

חברים יקרים,

ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג נוסף של הארגון.

עד לאחרונה, ועדת המכרזים של חברת פארק אריאל שרון, דרשה מכלל המציעים המעוניינים לגשת למכרזים מסוימים, כי המציע יהיה רשום במאגר המתכננים והמודדים של משרד השיכון בתחום בקרת תכנון מפורט לביצוע ו/או בקרת כמויות. דרישה זו פגעה להבנתנו בתחרותיות וביכולת חברי הארגון להתמודד במכרז.

בעקבות פניית יועציו המשפטיים של הארגון אל ועדת המכרזים של חברת פארק אריאל שרון, ביטלה החברה את הדרישה כאמור, והיא הוסרה מתנאי המכרז. הדבר מהווה הצלחה נוספת בפעילותו של הארגון להסרת תנאי סף מיותרים אשר עלולים להוות חסמים בפני חברי הארגון המבקשים להגיש הצעתם למכרז.

הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו. 
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל