חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני נוסף - עדכון תנאי מכרז פומבי מס' - 6/18 לרכישת שירותים להכנת תכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, המשרד להגנת הסביבה