חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר פעילות הארגון בעניין מכרז פומבי מס' - 6/18 לרכישת שירותים להכנת תכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית, המשרד להגנת הסביבה

חברים יקרים,
  
במסגרת פעילותו השוטפת, ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג חשוב נוסף של הארגון.
 
לארגון נודע מחבריו כי המשרד להגנת הסביבה פרסם מכרז (מכרז פומבי מס' 6/18 לרכישת שירותים להכנת תכניות סטטוטוריות להקמת מתקנים לטיפול ומיון בפסולת עירונית של המשרד להגנת הסביבה) ללא כל התייחסות לתקנה 5א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (מתן משקל של 80% למדד האיכות). כמו-כן נקבעו במסמכי המכרז אבני דרך בלתי סבירים לתשלום.
 
משכך, פנה הארגון באופן מיידי במכתב מיום 21.3.18 לתיקון האמור לעיל.
 
ביום 25.3.18 השיב המשרד להגנת הסביבה על דחיית מועדי המכרז, לצורך שינוי מסמכי המכרז ושקילת האמור בפנייתנו.
 
הארגון ימשיך בפעולותיו במטרה לשמור על האינטרסים של כלל חבריו. 
 
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און, מנכ"ל  (ת. ניהולי)