חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חשוב בדבר תיקון תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו - 2016