מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארכת הליך הבחירות לתפקיד חבר/ת הנהלת איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

חברים יקרים,
 
כזכור, בהתאם לקבוע בתקנון איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, בימים אלה מתקיים הליך בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד ולתפקידי חברי הנהלת האיגוד.
 
בתום התקופה המקורית שהועמדה לחברי האיגוד להציג את מועמדותם לכהן בתפקיד חברי הנהלת האיגוד, מספר השמות של המועמדים המעוניינים להיבחר לתפקיד שקיבלנו הינו נמוך ביותר ואינו עולה על המספר המינימלי הנדרש של חברי הנהלה. לכן, אנו סבורים בעצה אחת עם יועמ"ש הארגון, כי על מנת שחברי הנהלת האיגוד שייבחרו יוכלו למלא את בצורה מיטבית את תפקידם בהתאם לתקנון האיגוד יש צורך בקבלת שמות מועמדים נוספים
 
לפיכך, הוחלט להאריך את תהליך הצעת מועמדים לתפקיד חברי ההנהלה עד ליום 13.2.19. יתר המועדים הקבועים בהליך הבחירות יידחו בהתאם (כמפורט מטה).
 
יצוין, כי האיגוד פועל לרווחתנו ולקידום האינטרסים של העוסקים בתחום ומשכך ישנה חשיבות עליונה כי יעשה ניסיון שהנהלת האיגוד תאויש בצורה המלאה ביותר על פי תקנון האיגוד, לצורך תפקוד יעיל ופרודוקטיבי. 
לפיכך, נודה אם תשתפו פעולה עם הליך זה ותציגו את מועמדותכם לתפקיד חברי ההנהלה, כאמור.
נודה על היענותכם להשתתפותכם בתהליך.
 
בשלב השני, לאחר קבלת המועמדים כאמור עד לתאריך הנקוב, תפורסם לידיעתכם עד ליום 20.12.18, רשימת המועמדים הסופית להצבעה אישית של כל חבר/ת איגוד.
 
בשלב השלישי, כל חבר/ת איגוד שיהיה/שתהיה מעוניין/ת להשתתף בבחירות, ישלח/תשלח את הצבעתו/ה, שתכלול שם אחד מתוך המועמדים לתפקיד היו"ר ועד 4 שמות מתוך המועמדים לחברי הנהלה, באמצעות הדוא"ל, ליועמ"ש הארגון אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת – garianym@hfn.co.il
 
היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר/ה, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל/ה כל מתמודד/ת, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 
 
ההצבעה תתאפשר עד ליום 20.3.19, בשעה  12:00. פרסום תוצאות הבחירות יתבצע עד ליום  27.3.19.
 
לפיכך ובהתאם לשלב הראשון – אנא העבירו  עד ליום 13.2.19, בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את מועמדותכם לתפקיד יו"ר ההנהלה ו/או לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.
 
בברכה,
מזכירות הארגון