חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעות לעניין החלטת משרד האוצר ואגף חשכ"ל, הודעה משותפת למשרד ראש הממשלה, משרד האוצר ובנק ישראל וכן דו"ח רישוי הבניה מטעם מנהל התכנון