חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעה משולבת בדבר כללים לשימוש בטוח באפליקציית ZOOM וכן בדבר תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף 2020