חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר הרחבת היקף מענק הסיוע לעצמאים וכן הסבר בדבר התנאי הבסיסי שיזכה את בעלי השליטה במענק הפעימה השנייה לעצמאים