חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב - עדכון בדבר פרסום תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 4), התש"ף -2020