חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב – עדכון בדבר תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים), התש״ף – 2020 ומשמעויותיהם