חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר שינוי הנחיות בהתאם לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון), התש"ף - 2020