חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב – עדכון בדבר תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית מועדים בענייני תכנון ובנייה ותנאים למתן תעודת גמר), התש"ף -2020