חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב - עדכון בדבר נוהל פעילות מוסדות תכנון ארציים ומחוזיים בעת משבר הקורונה