חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הארגון ממשיך לפעול למענכם - עידוד שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים - תיקון חוק חובת המכרזים


חברים יקרים,   
 
ברצוננו לעדכן אתכם על תיקון לחוק חובת המכרזים אשר נחקק על ידי הכנסת לפני מספר חודשים ועיקרו עידוד שילוב עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים. 
 
כפי שוודאי ידוע לכם, אחד מהחסמים המשמעותיים שעמדו בפני משרדי תכנון המבקשים להשתתף במכרזים, היה דרישות תשלום של עורכי המכרז, אשר הגיעו לסכומים גבוהים ביותר של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים חדשים. 

לאור זאת, ועל מנת לעודד את השתתפותם של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים במכרזים שעורכות רשויות ציבוריות, התווסף סעיף 2א(א1) לחוק, אשר קובע מפורשות כי מעתה ואילך, כאשר המדובר במכרזים ששווי ההתקשרות הצפוי נמוך מ-50 מיליון ₪, לא ניתן יהיה לדרוש תשלום כלשהו כתנאי להשתתפות במכרז או כתנאי לקבלת מסמכי המכרז אלא במקרים חריגים, שייקבעו מראש. 

 ובלשון החוק: 
"(א1)   במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים, לא יתנה עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים ובסכומים שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."
 
כמובן שהארגון יעמוד על המשמר ויעקוב אחר יישומו של תיקון זה הלכה למעשה. ככל שמי מבין חברי הארגון נתקל במכרז בהיקף התקשרות הנמוך מ-50 מיליון ₪, אשר הרשות דורשת תשלום כתנאי להשתתפות במכרז או כתנאי לקבלת מסמכי המכרז, נודה לקבלת הפרטים, על מנת שנוכל לפנות לעורך המכרז כנדרש.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל