חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קול קורא להצעת מועמדות להיכלל במאגר אגף התכנון של העירייה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים


חברים יקרים,

לבקשת האגף לתכנון בעיריית ירושלים, אנא ראו באמצעות הקישורים מטה, קול קורא להצעת מועמדות להיכלל במאגר אגף התכנון של העירייה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים, הכולל את כלל המסמכים הרלוונטיים לצורך הגשת הצעה להיכלל במאגר. נציין, כי טרם העברת המידע הנ"ל אל חברי הארגון, בחן יועמ"ש הארגון את המסמכים שהועברו לעיוננו ואישר כי האמור בהם אינו מעלה בעיה משפטית כלשהי. 
 

בברכה,
מזכירות הארגון