חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני חשוב - מכרז פומבי 10038259/16 למתן שירותי תכנון גיאומטריה בכביש 4 (מקטע כביש רעננה-מורשה) עבור החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

25 בפברואר 2016


חברים יקרים,
 
אנו שמחים לעדכן אתכם בדבר הצלחה נוספת של הארגון בפעילותו הרציפה להטמעת הוראות תקנה  5 א' לתקנות חובת המכרזים במכרזי הרשויות הממשלתיות השונות. 

מצ"ב לעיונכם הודעת הבהרה שנשלחה הבוקר במסגרת מכרז פומבי של חברת נתיבי ישראל, ובה עדכון תנאי המכרז, כך שיעמוד בדרישת התקנה לעניין החובה לפסול הצעות החורגות ב-15% מחציון הצעות המחיר שהוגשו במכרז. 

הודעת הבהרה זו התווספה בעקבות פניית הארגון לחברת נתיבי ישראל, בדרישה לקבלת ההבהרה. כאמור, חברת נתיבי ישראל ניאותה לקבל את עמדת הארגון ותיקנה את מסמכי המכרז, כך שהתווסף המשפט: "במידה והשתתפו בשלב השלישי 5 מציעים, תפסול החברה הצעות מחיר שהנן חורגות בשיעור העולה על 15% מחציון הצעות המחיר של כלל המציעים המשתתפים בשלב השלישי (להלן: 'הצעה כספית חורגת'), והכול בלבד שלא יפסלו למעלה מ –50% מההצעות הנבחנות במסגרת השלב השלישי".

מיותר לציין, כי הארגון ימשיך לפעול ללא הרף בשמירה על הוראות הדין בהקשר זה, אל מול כלל הגופים הרלוונטיים  בענף.
  
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל