עדכון בדבר פרסום חוות דעת לגבי תחולה של תקנים ותקנות - המועד הקובע (5.21)