חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון - רשות התחרות פרסמה גילוי דעת סופי לבחינת קיומו של כוח שוק משמעותי

חברים יקרים,

אנא ראו בקישור הבא עדכון שנערך על-ידי משרד יועמ"ש הארגון (הגבלים עסקיים):

 
ביום 1.1.2019 תוקן חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 ("החוק"). 
בין שלל השינויים שנכללו בחוק בנוסחו החדש, בולטת במיוחד הרחבת הגדרתו של "בעל מונופולין" כך שתחול גם על פירמות אשר מחזיקות בכוח שוק משמעותי, אף אם נתח השוק שלהן אינו חוצה את רף ה-50%. בניגוד ל"נתח שוק", שהוא מבחן צורני-טכני, "כוח שוק" הוא מונח שנדרש לפרשנות.

ביום 21.7.2019 פרסמה רשות התחרות את גילוי הדעת 2/19 בעניין אופן בחינת כוח שוק משמעותי, בו מוסבר הפירוש למונח "כוח שוק משמעותי", לעניין פרק המונופולין שבחוק.
 
בברכה,
מזכירות הארגון