מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו"ר האגוד/חברי הנהלה - אגוד מהנדסי המים

חברים יקרים,

בהמשך להודעותינו הרבות בדוא"ל לכלל חברי האיגוד, התקיימה בימים האחרונים הצבעה בין חברי האיגוד באמצעות הדוא"ל לאישור התקנון החדש.


הרינו שמחים להודיעכם כי תקנון האיגוד החדש אשר הוצע אושר ברוב מוחץ וכעת ניתן לפעול באיגוד בהתאם לסטנדרטים מודרניים ועדכניים, המותאמים לתקופתנו אנו.

נוסח תקנון האיגוד המאושר, הועבר לידיעתכם לראשונה בהודעה מיום 23.12.12 וכן עודכן לנוחיותכם באתר הארגון בכתובת - http://www.iocea.org.il/Items/02657/waterregulations.pdf

התקנון המעודכן מאפשר קיום בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד וההנהלה באמצעות הדוא"ל ולכן אנו מודיעים בזאת על קיום הליך בחירות שיתקיים בחודשיים הקרובים.


הבחירות יתקיימו בשלושה שלבים מרכזיים:

בשלב הראשון, נבקש מכל מי שמעוניין להעביר עד ליום 27.2.13 בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את המועמד/ת מטעמכם לתפקיד יו"ר ההנהלה וכן את המועמדים מטעמכם לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.

בשלב השני, לאחר קבלת המועמדים מטעמכם כאמור עד לתאריך הנקוב, תפורסם לידיעתכם עד ליום 7.3.13 רשימת המועמדים הסופית להצבעה אישית של כל חבר/ת איגוד.

בשלב השלישי, כל חבר איגוד שיהיה מעוניין להשתתף בבחירות, ישלח את הצבעתו, שתכלול שם אחד מתוך המועמדים לתפקיד היו"ר וחמישה שמות מתוך המועמדים לחברי הנהלה, באמצעות הדוא"ל, ליועמ"ש הארגון אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - rothm@hfn.co.il .


היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל כל מתמודד, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש.

ההצבעה תתאפשר עד ליום 1.5.13 בשעה 12:00. פרסום תוצאות הבחירות יתבצע עד ליום 5.5.13.


 לפיכך ובהתאם לשלב הראשון – אנא העבירו  עד ליום 27.2.13  בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את המועמד/ת מטעמכם לתפקיד יו"ר ההנהלה וכן את המועמדים מטעמכם לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.

בברכה,
מזכירות הארגון