מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הודעה חשובה - טיוטת תקנון איגוד המים להצבעה בדוא"ל

איגוד מהנדסי מים


חברים יקרים,
 
כפי שהובא לידיעתכם בהודעה מיום 16.12.12, האסיפה הכללית אשר זומנה לאותו יום ואשר לגביה נתבקשתם לאשר השתתפות, בוטלה בשל הצפי הוודאי להיעדר קוורום נדרש (כפי שנקבע בסע' 9.2 לתקנון האיגוד) וזאת - כאמור חרף התזכורות הרבות שנשלחו בנושא.
 
האסיפה הכללית הייתה אמורה לדון, בין היתר, בשינוי תקנון האיגוד ועדכונו – כפי שהוצע על ידי יועמ"ש הארגון.
התקנון הקיים כיום לאיגוד הינו תקנון מיושן ולא רלוונטי, אשר לא השתנה משך עשרות שנים וזקוק להתאמות ועדכונים, על מנת להתאימו לתקופתנו אנו.
 
לפיכך ועל מנת לאפשר את המשך ניהול האיגוד, סוכם עם יו"ר האיגוד (בעצת יועמ"ש הארגון), על קיום הצבעה בין חברי האיגוד באמצעות הדוא"ל לאישור התקנון החדש. 
מיותר לציין, כי אישור התקנון המעודכן אשר איננו כולל התניית קוורום של מחצית מספר החברים הרשומים באיגוד, יאפשר את קיומן של האספות הכלליות של האיגוד בכל קוורום שהוא, וכן קיום בחירות ליו"ר האיגוד ולהנהלתו באמצעות הדוא"ל.
 
לאור האמור, מצ"ב לעיונכם טיוטת התקנון החדש המוצע. אנא העבירו את אישורכם/התנגדותכם לשינוי התקנון עד ליום 10.1.13.
 
בברכה,
מזכירות הארגון