מהנדסי ניהול ופיקוח
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תקנון האיגוד


1.       שם בעברית: איגוד מהנדסי ניהול ופיקוח

2.       המען:  בית המהנדס, רחוב דיזנגוף 200, תל-אביב

3.       מטרות האיגוד

א.         איגודו של ציבור מהנדסי נהול ופיקוח העצמאיים הפעילים במקצועם בישראל, בארגון העצמאיים (להלן הארגון) שבלשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל (להלן הלשכה) ולארגנם, במסגרת הארגון והלשכה, באיגוד ייחודי המבוסס על אינטרסים מקצועיים וכלכליים משותפים. (להן "האיגוד").

ב.         לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי האיגוד ולשמור ולהגן על אלה, ולצורך זה לעשות בכל עת את הפעולות הבאות:

(1)       לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין ו/או בעקיפין להנדסת ניהול ופיקוח בישראל על כל היבטיה, ולספק לחברי האיגוד מידע עדכני ושוטף בתחומים הנ"ל.

(2)       לרכז את הטיפול בבעיות כלכליות ומקצועיות של כלל או אחדים מבין חברי האיגוד ולפעול לפתרונן בכל דרך חוקית אפשרית, בהתאם לנסיבות.

(3)       ליזום פעילויות בכל תחום הקשור להנדסת ניהול ופיקוח בכלל, ובפרט בכל הנוגע לעיסוקם המקצועי של מהנדסי ניהול ופיקוח העצמאיים חברי האיגוד, לרבות גיבוש תעריפים מקצועיים ותנאי התקשרות לביצוע עבודות תכנון בתחום מקצועם.

(4)       להקים ועדות לטיפול בנושאים הנוגעים למקצוע הנדסת ניהול על היבטיו ולהסמיך ועדות אלו  לפעול באורח שוטף ו/או אד-הוק בנושאים שלמענם הוקמו.

(5)       לייצג באמצעות ועדות האיגוד או בכל דרך אחרת, את כלל חברי האיגוד בהתאם לנסיבות בפני כל אדם, גוף, מוסד, ארגון וערכאה שיפוטית לרבות ממשלת ישראל, ובכל נושא, ענין, משא ומתן והתדיינות הנוגעים לתחומי פעילותו של האיגוד ולמטרות שלמענן הוקם.

(6)       לספק לחברי האיגוד ייעוץ בכל תחומי פעילותם המקצועית, לרבות בתחומי המשק, הכלכלה והמשפט.

ג.          להשתלב בפעילות הארגון והלשכה, ומוסדותיהם לשם העלאת הרמה המקצועית והכלכלית של הנדסת ניהול ופיקוח  בישראל והפצת תודעת המקצוע.

ד.         לעשות בעצמו ו/או בסיוע למוסדות אחרים בארגון ובאיגוד ומחוצה לו לשמירה ולהקפדה על נורמות מקובלות ועל אתיקה מקצועית בפעילותם של המהנדסים בישראל בתחומי עיסוקם.

ה.        לפעול להשגת המטרות המפורטות לעיל או איזה מהן, תוך תאום עם ארגון העצמאיים ותוך שיתוף פעולה עם מוסדות, ארגונים ואיגודים אחרים בארגון ובלשכה, כפי שיתבקש בנסיבות בכל מקרה, ולסייע במידת האפשר לארגון, ללשכה,  ולמוסדותיהם, לקדם את מטרותיהם הם.

4.       סמכויות האיגוד

לשם השגת המטרות הנזכרות בסעיף 3 דלעיל, רשאי האיגוד, לפי שיקול דעתם של מוסדותיו, לעשות את כל הפעולות הבאות או כל אחת מהן שלא למטרות רווחים:

4.1        ליזום ולארגן פעילויות מכל סוג, הנוגעות או קשורות למקצוע הנדסת ניהול ופיקוח שלא בתשלום או בתשלום, ולהשתמש בהכנסות מפעילויות אלה לביצוע מטרות האיגוד.

4.2        לפרסם עלונים, בטאונים וכל חומר אחר ולהפיצם בין חברי האיגוד וכן לכל אדם או גוף משפטי אחר.

4.3        לקשור קשרים, ולשתף פעולה עם יחידים, תאגידים, ארגונים ומוסדות בישראל ומחוצה לה לשם קידום מטרות האיגוד ופעולותיו.

4.4        לעשות את כל הפעולות וכל המעשים אשר יש בהם, לדעת הנהלת האיגוד כדי לסייע לקידום ופיתוח עניני האיגוד והגשמת מטרותיו שלא למטרות רווחים.

5.       המשרד הרשום

הנהלת האיגוד ומשרדה הראשי יימצאו ברחוב דיזנגוף 200, תל-אביב, אלא אם כן תחליט הנהלת האיגוד אחרת.

6.       החברות באיגוד

6.1        באיגוד יהיו חברים מן המנין בלבד, (להלן "חברי האיגוד").

6.2        לחברי האיגוד הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד, זכות להצביע בהן וזכות לבחור ולהיבחר למוסדותיו המוסמכים של האיגוד.

6.3        לאיגוד יוכלו להתקבל כחברים אלה שיעמדו בתנאים המצטברים הבאים:

א.    כל מהנדס ניהול ופיקוח עצמאי רשוי כחוק העוסק באורח פעיל בניהול ופיקוח בישראל.

ב.    חבר ארגון העצמאיים ולשכת המהנדסים והאדריכלים בעל ותק כפי שתקבע הנהלת האיגוד.

ג.     שילם ו/או התחייב לשלם את דמי החבר שקבעו מוסדות הארגון, במלואם ובתנאים שנקבעו לביצוע התשלום.

ד.    בעלים ו/או שותף ב<st1:personname w:st="on">משרד עצמאי המעסיק עובדים, בעל ותק כפי שייקבע על ידי מוסדותיו המוסמכים של האיגוד, בתאום עם האיגודים האחרים בארגון.

6.4        קבלת חברים

6.4.1     א) אדם החפץ להתקבל כחבר מן המנין באיגוד (להלן "המבקש") יפנה בכתב להנהלת האיגוד או לועדת החברות של האיגוד אם תהיה לאיגוד ועדת חברות, על גבי טופס הרשמה מתאים, שינוסח על ידי הנהלת האיגוד אם תחליט כך הנהלת האיגוד.

ב)         טופס ההרשמה יכלול את הפרטים על פי סעיף  6.3 דלעיל וכן את התחייבותו של המבקש:

(1)       לקבל על עצמו לקיים את כללי האתיקה המקצועית  במלואן, בהתאם לתקנות כללי האתיקה המקצועית של לשכת המהנדסים ואדריכלים, כפי שהן ביום הצטרפותו לאיגוד וכל שינוי שיחול בהן  מעת לעת, אם יחול.

(2)       לספק שירותי תכנון על פי מיטב כישוריו ומומחיותו ולנהוג כלפי מזמין וכלפי חבריו למקצוע באמינות ובהגינות מירביים. רמת המומחיות המקצועית, ואיכות שירותי התכנון שינתנו על ידי חברי האיגוד לא יפלו מן  הדרישות המפורטות בתקנון שרותי המתכנן של הלשכה כפי שיהיו בכל עת, לרבות שינויים, תיקונים ותוספות לאלה, אם יוחלט על שינויים, תיקונים ותוספות כאמור, ע"י המוסדות המוסמכים של הלשכה, הארגון והאיגוד.

(3)       לקיים את הוראות תקנון הלשכה, את הוראות תקנון הארגון ותקנון האיגוד, כפי שיהיו בתוקף בכל עת, ובכלל זה לבצע את הוראות המוסדות המוסמכים של ארגון העצמאיים, של  הלשכה ושל האיגוד.

ג)               האסיפה הכללית של האיגוד תהיה מוסמכת להקים ועדת חברות שתפקידה יהיה לדון בבקשות ההצטרפות לאיגוד, וכן תהיה האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את הנוהלים אשר על פיהם תפעל ועדת החברות.

ד)              כל עוד לא תהיה לאיגוד ועדת חברות, תשמש הנהלת האיגוד בתפקיד זה, ותפעל על פי נוהלים שעליהם יוחלט בישיבת הנהלת האיגוד ברוב של 2/3 ממספר חברי ההנהלה הנוכחים באותה ישיבה.

ה)             קבלתו של המבקש כחבר באיגוד מותנית באישור מפורש של הנהלת האיגוד ו/או ועדת החברות של האיגוד, אם תהיה ועדה כזאת.

ו)                אי קבלת מבקש כחבר לאיגוד אינה טעונה נימוק למבקש או לכל גורם אחר, אך המבקש יהיה זכאי לערער בכתב על הסרוב לקבלתו בפני האסיפה הכללית של האיגוד.

6.4.2          מבלי  לגרוע מן האמור לעיל, לא תהיה הנהלת האיגוד  או ועדת החברות של האיגוד זכאית לקבל כחברים באיגוד מבקשים אשר לא יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף 6.3 ו- 6.4.1 דלעיל.

6.4.3          חברותו של חבר באיגוד תכנס לתוקפה מיד לאחר אישור בקשתו על ידי ההנהלה או ועדת החברות ולאחר שישלם  במלואם  את דמי החבר לארגון.

6.4.4          הנהלת האיגוד זכאית להמליץ על השעית ו/או ביטול חברותם באיגוד של אלה מבין החברים אשר לא עמדו כנדרש בתנאים מפורטים בסעיף 6.3 ו- 6.4.1 כולם או מקצתם. הדיונים בהמלצה לבטול או השעית החברות וההליכים הכרוכים בכך, יתקיימו כמפורט בסעיפים 15-21  לתקנון הארגון.

6.4.5          בוטלה או הופסקה חברותו של חבר באיגוד לא יוחזרו לאותו חבר דמי החברות ששולמו  על ידו לארגון בעת היותו חבר.

6.4.6          רישום החברים באיגוד יתנהל בכל דרך שתראה להנהלת האיגוד.

6.4.7          מספר חברי האיגוד אינו מוגבל.

7.       מוסדות האיגוד

7.1        למוסדות האיגוד יהיו כל הסמכויות המפורטות בתקנון זה והם יפעלו במסגרת הוראותיו.

7.2        המוסדות הקבועים של האיגוד יהיו: האסיפה הכללית והנהלת האיגוד.
האסיפה הכללית ו/או הנהלת האיגוד תהיינה מוסמכות להקים מוסדות נוספים, אד- הוק או דרך קבע, לפי הנסיבות.

7.3        האיגוד יפעל באמצעות מוסדותיו, ריכוז הפעילות ותיאומה ייעשו על ידי הנהלת האיגוד.

8.       האסיפה הכללית

8.1      אסיפה כללית רגילה של חברי האיגוד תקויים לפחות אחת ל- 12 חודשים במקום ובזמן שייקבעו על ידי הנהלת האיגוד.

8.2      דבר קיומה של אסיפה כללית של חברי האיגוד וכן מקום קיומה ומועדה  יובאו לידיעת חברי  האיגוד על ידי הנהלת האיגוד  לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה באופן ובדרך שההנהלה תחליט.

8.3      הסעיפים הבאים יעמדו על סדר יומה של כל אסיפה כללית רגילה:

1.               דו"ח ההנהלה.

2.               קביעת תכנית עבודה לשנה הבאה.

3.               כל נושא לדיון שיוצע על ידי חבר באיגוד שימסר להנהלת האיגוד.

8.4      ההנהלה רשאית, אם תראה זאת לנכון, לזמן אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל של האיגוד בכל עת, במקום ובדרך שיקבעו על ידה. 

8.5        ההנהלה תהיה חייבת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד לפי דרישה של לא פחות מ- 10% או 20 מכלל חברי האיגוד אשר הוגשה בכתב להנהלה. האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תכונס בתוך שישים (60) יום מתאריך אותה דרישה.

8.6        קיומה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד יוודע לחברי האיגוד על ידי הנהלת האיגוד לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה באופן ובדרך שההנהלה תחליט.

9.       הדיון וההשתתפות באסיפה הכללית

9.1        כל מהנדס ניהול ופיקוח עצמאי החבר בעצמו או באמצעות תאגיד בשליטתו או בהשתתפותו, זכאי להשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד באופן אישי.

9.2        אסיפה כללית תחשב לחוקית בהשתתף בה לא פחות מ- 51% מכלל חברי האיגוד.

9.3        לא נוכח במועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית מספר מספיק של חברים כאמור בסעיף 9.2 דלעיל, תידחה האסיפה הכללית ל 14 יום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובלבד שלא יפחת מ- 3 חברים.

9.4        מלבד אם נקבע אחרת בתקנון זה, כל ההחלטות באסיפות הכלליות של האיגוד תתקבלנה ברב דעות רגיל של המשתתפים בהצבעה. אולם יכול חבר להצביע עבור חבר האיגוד שאינו נוכח, אם בידו יפוי כח לעשות כן.

9.5        כל חבר מן המנין המשתתף באסיפה כללית יהיה זכאי לקול אחד בהצבעה.

9.6        ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת יד, אלא אם כן דרשו רבע (25%) מהחברים הנוכחים בהצבעה חשאית.

              9.7        יו"ר האסיפה הכללית יהיה יו"ר האיגוד במועד קיום האסיפה.

9.8        במהלך האסיפה הכללית ינוהל פרוטוקול של כל החלטות האסיפה הכללית לרבות רשימת הנוכחים ומספר המצביעים בכל החלטה.

9.9        חתימת יו"ר האסיפה על הפרוטוקול תשמש כראיה מכרעת בדבר קבלת ההחלטות כדין ובדבר תוכנן.

10.   הנהלת האיגוד

10.1   האסיפה הכללית תקבע מעת לעת, את מספר חברי הנהלת האיגוד ואלה ייבחרו בבחירות אישיות באסיפה הכללית של האיגוד. תוקף הכהונה של ההנהלה הינו עד למועד האסיפה הכללית הבאה, אולם האסיפה הכללית תוכל להאריך את כהונת חברי הנהלת האיגוד לתקופות נוספות כפי שתמצא לנכון.

10.2   הנהלת האיגוד תתכנס בכל עת שיהא צורך בכך או לא פחות מאשר פעם בחודש.

10.3   ההצבעות בישיבות הנהלת האיגוד תהיינה גלויות והחלטות בדבר הפעלתו השוטפת של האיגוד תתקבלנה ברוב רגיל של חברי ההנהלה הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.

10.4   הנהלת האיגוד היא המנהלת את כל עסקי האיגוד והיא חייבת למסור דין וחשבון כללי לאסיפה הכללית של האיגוד,  בעת שתתקיים אסיפה כללית כזאת, או באמצעות דפי מידע או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

10.5   חלוקת התפקידים בין חברי הנהלת האיגוד היא בסמכות ההנהלה. ההנהלה רשאית לבחור מבין חבריה ממלאי תפקידים, ועדות משנה, להחליפם בשלמות או בחלקם, לפטרם ולהגדיר את סמכויותיהם, הכל כפי שתמצא לנכון, וזאת בנוסף לסמכויותיה כפי שהוגדרו בתקנון זה.

10.6   הנהלת האיגוד תוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית של האיגוד.

10.7   חבר הנהלה זכאי להשתתף בישיבות ההנהלה באופן אישי בלבד.

10.8   הנהלת האיגוד תנהל את עסקי האיגוד, ואת עניניה והיא תייצג את האיגוד לפני כל אדם, מוסד, או גוף  משפטי, עירוני, ממשלתי, ואחר.
ההנהלה תהא רשאית להתקשר בכל התקשרויות והתחייבויות שהן בשם האיגוד כפי שתמצא לנכון במסגרת מטרותיו של האיגוד.

10.9   התחייבויות והתקשרויות שנעשו ע"י הנהלות האיגוד בתקופת כהונתן במהלך ניהול עניני האיגוד, ובעיקר התחייבויות והתקשרויות עם או כלפי צדדים שלישיים כלשהם, תחייבנה כלשונן כל הנהלה נבחרת של האיגוד בכל מועד שלאחר תום כהונת ההנהלה היוצאת.

   10.10    חבר הנהלה שחדל מלהיות חבר באיגוד מטעם כלשהו, יחדל מלהיות חבר ההנהלה.10.11        חבר הנהלה יוכל להתפטר מכהונתו זו ע"י הגשת כתב התפטרות להנהלת האיגוד.

10.12        חבר הנהלה שלא הופיע לישיבות ההנהלה במשך 3 חודשים רצופים ללא הצדק סביר לדעת ההנהלה, דינו יהא כדין חבר שהתפטר מכהונתו בהנהלה.

10.13        חדל חבר ההנהלה לכהן כחבר בה, מטעם כלשהו, במהלך תקופת כהונתו, יצורף להנהלה חבר אחר אשר יביע את רצונו לשמש בתפקיד, ואשר רוב חברי הנהלת האיגוד יסכימו לצרפו להנהלה עד לתום תקופת כהונתה.

11.   יו"ר האיגוד

11.1       יו"ר האיגוד ייבחר ע"י האסיפה הכללית של האיגוד ע"י רוב החברים המשתתפים בהצבעה וישמש בתפקידו עד לבחירת יו"ר אחר במקומו, או ימשיך בכהונתו, הכל לפי החלטת האסיפה הכללית שלאחריה.  עד לכינוס אסיפה כללית, כאמור, ישמש כיו"ר האיגוד מי שמשמש כנציגו בהנהלת הארגון.

11.2       יו"ר האיגוד יהיה גם יו"ר הנהלת האיגוד.

11.3       יו"ר האיגוד יוכל לשמש כחבר בכל ועדה של האיגוד בלא הגבלה שהיא, למעט ועדת ביקורת אם תהיה כזו.

11.4       במסגרת תפקידו יהיה יו"ר האיגוד בעצמו, או ביחד עם חברים אחרים בהנהלת האיגוד ו/או חברים באיגוד אשר יתמנו ע"י הנהלתו, מוסמך לייצג את האיגוד ואת עניניו בכל דרך שהיא, בפני כל אדם, מוסד, תאגיד וגוף משפטי, לרבות ו/או מוסדות ובעלי תפקידים במסגרתם.

11.5       מעמדו של יו"ר האיגוד יעוגן במפורש בכל מסמכי ההתאגדות של הארגונים ו/או המוסדות שהאיגוד מהווה חלק מהם, ובעיקר בתקנון ארגון העצמאיים.

11.6       ליו"ר האיגוד תהיה סמכות למנות בוררים ו/או מומחים מקצועיים מבין חברי האיגוד ו/או חברי האיגוד וצדדים שלישיים, אם יתבקש לעשות זאת ע"י חברי האיגוד.

11.7       באופן כללי ומבלי לגרוע מכל סמכות שיעניק האיגוד ליו"ר על ידי האסיפה הכללית והנהלתו, יהיו ליו"ר האיגוד כל הסמכויות שיש ליו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים בקשר לניהול עניני האיגוד וביצוע מטרותיו.

12.   ועדת אתיקה ובוררות

12.1       האיגוד יהיה מוסמך לקיים ברורים וליישב סכסוכים בין חבריו, וכן בין חברי האיגוד ובין צדדים שלישיים.

12.2       תנאי לקיום ברורים כאמור בסעיף 12.1 הוא הסכמת כל הצדדים למחלוקת לקיים את הברור בפני מי שתקבע הנהלת האיגוד.

12.3       לצורך קיום ברורים לישוב מחלוקת מוסמכת הנהלת האיגוד:-

א.    למנות מבין חברי האיגוד 3 חברים לוועדה אשר תדון ותכריע דרך קבע בכל סכסוך ו/או ברור לכשיתגלעו בין חברי האיגוד לבין עצמם.

ב.    למנות, בהסכמת הצדדים למחלוקת, ועדה אד-הוק ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין חברי האיגוד לצדדים שלישיים כלשהם, ובלבד שהסכמת הצדדים תינתן להנהלת האיגוד בכתב.

ג.     לקיים בעצמה ברורים בכל מחלוקת שבין חברי האיגוד לבין עצמם, או בין חברי האיגוד לבין צדדים שלישיים, בנסיבות ובתנאים שעליהם יסכימו הצדדים למחלוקת.

12.4       להנהלת האיגוד ו/או לוועדות שתוקמנה על פי הסעיפים דלעיל יהיו כל הסמכויות הנתונות לבורר על פי חוק הבוררות.

13.   אסיפות וישיבות שלא מן המנין

בהעדר הוראה אחרת בתקנון לענין מסוים הסותרת הוראה זו הרי כל אחת מהרשויות, המוסדות, הגופים והוועדות הנזכרים בתקנון, להוציא האסיפה הכללית, יכונסו בכל עת על ידי יו"ר שלהם או על ידי ההנהלה או על פי דרישה בכתב חתומה על ידי 1/3 (שליש) מחברי אותה רשות, מוסד גוף או ועדה.

14.   מנין חוקי

בהעדר הוראה אחרת בתקנון לענין מסויים הסותרת הוראה זו הרי המנין החוקי בכל אחת מהרשויות, המוסדות, הגופים והוועדות הנזכרים בתקנון להוציא האסיפה הכללית יהא מחצית ממספר חברי אותה רשות, מוסד, גוף או ועדה בנוסף לאחר.
פרט להחלטות מיוחדות והמצריכות רוב מיוחס שנקבע בתקנון כל החלטה מתקבלת ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, ואם מספר הקולות בעד וכנגד יהיה שווה, תהא ליו"ר של אותה אסיפה או ישיבה זכות דעה מכרעת.

15.   שכר

הנהלת האיגוד רשאית לקבוע מי מבין ממלאי התפקידים השונים באיגוד (למעט חברי ההנהלה) זכאי לשכר וכן את שעור השכר אשר ישולם. מבלי לפגוע באמור לעיל, הנהלת האיגוד תהא רשאית להחזיר לנושאי התפקידים השונים במסגרת  האיגוד (לרבות חברי ההנהלה) את הוצאותיהם בפועל כפי שתקבע.

16.   המשכיות

מוסדות האיגוד יכהנו בתפקידים ויעשו שימוש בסמכויותיהם כל עוד לא נבחרו חברי המוסדות בהתאם להוראות תקנון זה.  הוראה זו בתקנון עדיפה על פי כל הוראה אחרת בתקנון.

17.   שינוי התקנון

כל שינוי בתקנון יהא תקף אם נתקבל ברוב של שני שליש של כלל חברי האגוד אם במהלך אסיפה כללית, רגילה או מיוחדת, ואם באמצעות משאל מיוחד בכתב שייערך למטרה זו.

18.   חברות במוסדות ובארגונים אחרים

חברות באיגוד אינה פוגעת ואינה מונעת חברות בכל מוסד, ארגון או תאגיד אחר כלשהו.