מהנדסים יועצים לניהול
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תקנון האיגוד

  1.   המטרות העיקריות של האיגוד


1.1        לאגד את ציבור האקדמאים העצמאיים  הפעילים כיועצים לניהול בארגון האקדמאים העצמאיים (להלן  הארגון) במסגרת איגוד ייחודי כדי לקדם אינטרסים מקצועיים וכלכליים משותפים. (להלן "האיגוד").

             

1.2        לפעול בין החברים, בין הלקוחות הפוטנציאליים והמוסדות הרלוונטיים במדינה וכן באמצעי התקשורת במטרה לקדם את המקצוע ואת האינטרסים הכלכליים של חברי האיגוד.

             

1.3        לייצג את כלל חברי האיגוד בהתאם לנסיבות  בפני כל בעל תפקיד,  גוף או ארגון וערכאה שיפוטית בכל ענין, מו"מ והתדיינות הנוגעים לתחומי פעילותו  של האיגוד ולמטרות שלמענם הוקם.

        

1.4        לפעול להגברת המחקר, הפיתוח והשימוש המעשי במדעי הניהול, ולהביא לניצול יעיל של המשאבים במערכות המשק והממסד.

             

1.5        לטפח בציבור את המודעות לחשיבותם של מדעי הניהול, לעסוק בהדרכה פעילה בתחומים אלה ולעודד רמה גבוהה של עבודה ושירותים בקרב חברי האיגוד.

             

1.6        לשתף פעולה עם גופים בארץ ובחו"ל העוסקים בנושאי הניהול  בכל התחומים.

             

1.7        לגייס לשורות האיגוד את מרב הכוחות הראויים להימנות בין חברי האיגוד והעומדים בדרישות המקצועיות וכללי האתיקה  המקצועית.

                    

1.8        להכין מידי פעם רשימה מעודכנת של חברי האיגוד ולהפיצה בין המוסדות והגופים המזמינים שירותים של ייעוץ לניהול תוך יצירת מודעות כי האיגוד וחבריו מייצגים את מיטב בעלי המקצוע והינם מחויבים בכללי האתיקה המקצועית.

 

1.9        על מנת להבטיח רמה מקצועית הולמת של עבודות המבוצעות על ידי חברי האיגוד ללקוחותיהם, תשקול הנהלת האיגוד, בנסיבות המתאימות, להיענות לבקשה של לקוח לקבל חוות דעת מקצועית מוסמכת לגבי עבודה שהזמין.

1.10     חוות הדעת תוכן ע"י צוות שיתמנה ע"י ההנהלה ותתבסס על הסטנדרטים המקצועיים והאתיים.

                    

1.11     ליזום פרויקטים ברמה הלאומית ןליצור ענין בה אצל הגופים הנוגעים בדבר.

             

2. הנושאים ותחומי הייעוץ של חברי האיגוד

חברי איגוד היועצים לניהול בישראל, הינם יועצים עצמאיים במדעי הניהול המתמחים בשיטות להעלאת הפריון, לשיפור האיכות ולקידום ההצלחה הכלכלית של לקוחותיהם, תוך שילוב כל גורמי הייצור: הון, ציוד, ידע ומשאבי אנוש.

 

התחומים העיקריים בהם פועלים חברי האיגוד כוללים:

*  פיתוח מערכות ארגון וניהול                                   *  לוגיסטיקה רכש ומלאי

*  תכנון מפעלים יצרניים ושירותיים                            *  ניתוח מערכות מידע 

*  ניהול מערכות ייצור ושירותים                                *  שיטות כמותיות וחקר ביצועים

*  ניהול פרויקטים                                                  *  כדאיות השקעות, תמחיר ותקציב

*  חקר עבודה ותקינת כוח אדם ומשאבים אחרים        *  ניהול משאבי אנוש

*  שיטות עידוד ותגמול                                           *  ניהול שיווק

*  ניהול אבטחת איכות כגון 9000 S.P.C, ISO         *  ניהול משרדי

*  ניהול איכות כוללת כגון R.E , T.O.C, T.Q.M

 

         3. תנאי החברות באיגוד


על מנת  להתקבל כ "חבר מהמנין"  באיגוד היועצים על המועמד למלא את הדרישות המפורטות להלן:

3.1        עיסוקו העיקרי הוא כיועץ עצמאי בתחומי התמחות שהוגדרו לעיל.

             

 

3.2        קיבל תואר אקדמי באחד מענפי ההנדסה, הכלכלה, המינהל או מדעי ההתנהגות מאת בית ספר מוכר ללימודים גבוהים ועונה על התנאים:

·      בעל תואר "שני" או "אינג' "  ויש לו ניסיון של 4 שנים באחד מתחומי ההתמחות של חברי האיגוד.

·      בעל תואר "ראשון" ויש לו ניסיון של 6 שנים לפחות בתחומי ההתמחות של חברי האיגוד.

·      חבר בארגון העצמאיים.

·      שילם ו/או התחייב לשלם את דמי החבר שקבעו מוסדות הארגון.

             

3.3        השירות ללקוחותיו ניתן תחת פיקוחו ובאחריותו.

             

3.4        התחייב לשמור על כללי האתיקה המקצועית ועל כל החובות שהאיגוד יטיל על חבריו מעת לעת.

                    

3.5        חברותו באיגוד אושרה ע"י רוב רגיל בפורום חברי ההנהלה וועדת החברות.

                    

3.6        כ"חבר מועמד" יכול להתקבל כל אדם הממלא אחר הדרישות דלעיל, למעט  משך הניסיון המקצועי.

 

החבר המועמד יהיה חבר מהמנין עם השלמת משך הניסיון המקצועי התואם את התואר האקדמאי. חבר מועמד יהיה רשאי לקחת חלק בכל הפעילויות באיגוד אך ללא זכות הצבעה.

             

3.7        הנהלת האיגוד תהיה רשאית לאשר מעמד של "חבר מהמנין" גם למי שאינו עונה על כל הדרישות דלעיל, כאשר לדעת ההנהלה קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות הענקת חברות כזאת.

             

3.8        לגוף ייעוץ תאגידי אחד לא יהיו מעל 5 חברים מן המנין בעלי זכות הצבעה באיגוד. למעט זכות ההצבעה יוכלו החברים הנוספים לקחת חלק בפעילויות האיגוד.

             

3.9        הנהלת האיגוד זכאית להמליץ בפני האסיפה הכללית על השהיית ו/או בטול  חברותו באיגוד של חבר אשר הפר את התנאים 3.1 ו/או 3.3 לעיל, וכן כאשר התקבלה המלצה של ועדת האתיקה להוצאתו מהאיגוד.

          
      4.מוסדות האיגוד


4.1        למוסדות האיגוד יהיו כל הסמכויות המפורטות בתקנון זה והם יפעלו במסגרת הוראותיו. המוסדות הם: האסיפה הכללית, ההנהלה, ועדת החברים, וועדות נוספות במידה וההנהלה תחליט על הקמתן.

 

4.2        המוסד הקובע של האיגוד הוא הנהלת האיגוד והנהלת האיגוד תהיה מוסמכת להקים מוסדות נוספים, אד-הוק או דרך קבע, לפי הנסיבות.

             

4.3        האיגוד יפעל באמצעות מוסדותיו. ריכוז הפעילות ותיאומה ייעשו על ידי הנהלת האיגוד.

             

       5. האסיפה הכללית


5.1        אסיפה כללית של חברי האיגוד תתקיים לכשתחליט על כך הנהלת האיגוד, או לפי דרישת 2/3 חברי האיגוד, אולם לא פחות מאשר אחת לשנה.

             

5.2        בר קיומה של אסיפה כללית של חברי האיגוד  וכן מקום קיומה ומועדה, יובאו לידיעת חברי האיגוד על ידי הנהלת האיגוד לפחות 15 יום לפני מועד כינוסה.

5.3        בהודעה יפורטו גם הנושאים שיעמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית.

       

       6. הדיון וההשתתפות באסיפה הכללית

6.1        כל חבר באיגוד זכאי להשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד באופן אישי.

             

6.2        האסיפה הכללית תהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובלבד שלא יפחת ממחצית מספר החברים הרשומים באיגוד. במידה ולא יהיה קוורום כנ"ל תוכל ההנהלה להחליט על זימון אסיפה כללית נוספת ולהגדיר את הקוורום  אשר יחייב.

             

6.3        ההחלטות באסיפות הכלליות של האיגוד תתקבלנה ברוב דעות רגיל של המשתתפים אישית בהצבעה אלא אם תחליט הנהלת האיגוד אחרת.

             

6.4        כל חבר מן המנין המשתתף באסיפה כללית יהיה זכאי לקול אחד בהצבעה.

             

6.5        ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת יד, או בהצבעה חשאית אם ידרשו זאת הנהלת האיגוד או שליש לפחות ממנין המשתתפים באסיפה.

             

6.6        יו"ר האסיפה הכללית יהיה יו"ר האיגוד במועד קיום האסיפה.

             

6.7        במהלך האסיפה הכללית ינוהל פרוטוקול של כל החלטות האסיפה הכללית לרבות רשימת הנוכחים ומספר המצביעים בכל החלטה.

 

6.8        אשור חברי הנהלת האיגוד על הפרוטוקול ישמש כראיה בדבר קבלת ההחלטות כדין ובדבר תוכנן.


7. הנהלת האיגוד


7.1        האסיפה הכללית של האיגוד תקבע את מספר חברי הנהלת האיגוד ואלה ייבחרו בבחירות אישיות. תוקף הכהונה של ההנהלה יהיה 4 שנים.

             

7.2        הנהלת האיגוד תתכנס בכל עת שיהא צורך בכך. ישיבות ההנהלה יהיו פתוחות לחברים אלא אם כן החליטה ההנהלה אחרת.

             

7.3        הנהלת האיגוד היא המנהלת את כל עסקי האיגוד והיא חייבת למסור דין וחשבון כללי לאסיפה הכללית של האיגוד, בעת שתתקיים אסיפה כללית כזאת, או באמצעות דפי מידע או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

        

7.4        חלוקת התפקידים בין חברי הנהלת האיגוד היא בסמכות ההנהלה. ההנהלה רשאית לבחור מבין חברי האיגוד ממלאי תפקידים באיגוד ו/או נציגים בגופים אחרים.

                    

7.5        התחייבויות שנעשתה ע"י הנהלת האיגוד בתקופת כהונתן לצורך ניהול עניני האיגוד, ובעיקר התחייבויות והתקשרות כלפי צד שלישי, תחייב את הנהלה נבחרת של האיגוד לאחר תום כהונת ההנהלה היוצאת.

        

7.6        חבר הנהלה שחדל מלהיות חבר באיגוד, יחדל מלהיות חבר הנהלה.

        

7.7        חבר הנהלה יוכל להתפטר מכהונתו זו ע"י הגשת כתב התפטרות להנהלת האיגוד, והנהלת האיגוד תמסור הודעה על כך להנהלת ארגון העצמאיים ולחברי האיגוד.

 

7.8        אם ירד מספר חברי ההנהלה מהמספר שנקבע ע"י האסיפה הכללית, יתמנה להנהלה החבר אשר בבחירות האחרונות להנהלה זכה במספר הקולות הבא בתור, אם יסרב יבחר חבר אחר אשר רוב חברי הנהלת האיגוד יסכימו לצרפו להנהלה עד לתום תקופת כהונתה. הודעה על כך תמסר להנהלת ארגון העצמאיים.


     8. יו"ר האיגוד


8.1        יו"ר האיגוד ייבחר מתוך חברי ההנהלה בדין ההנהלה הראשון לאחר בחירתה וישמש בתפקיד עד לבחירת יו"ר אחר במקומו. יו"ר האיגוד ישמש כנציג האיגוד בהנהלת ארגון העצמאיים.

             

8.2        במסגרת תפקידו יוסמך יו"ר האיגוד ע"י ההנהלה לייצג לבדו או ביחד עם חברים אחרים את האיגוד ואת ענייניו בכל דרך שהיא, בפני כל אדם, מוסד, תאגיד וגוף משפטי.


9. מנין חוקי ורוב בהצבעהההחלטות במוסדות האיגוד תתקבלנה ברוב רגיל ואם מספר הקולות בעד ונגד קבלת החלטה כלשהי יהיה שווה תהיה ליו"ר האיגוד זכות דעה מכרעת.


    10. המשכיות


מוסדות האיגוד יכהנו בתפקידים ויעשו שימוש בסמכויותיהם כל עוד לא נבחרו חברי המוסדות בהתאם להוראות תקנון זה.  הוראה זו בתקנון עדיפה על פי כל הוראה אחרת שבתקנון.


11. חברות במוסדות ובארגונים אחרים

    חברות באיגוד אינה פוגעת ואינה מונעת חברות בכל מוסד, ארגון או תאגיד אחר כלשהו.


12. תוקף התקנון

תקנון זה נכנס לתוקף מיד עם אישורו ברוב רגיל באסיפה  הכללית. אין לבטל תקנון זה או לשנותו אלא באסיפה כללית, ובקולותיהם של שני שלישים מחברי האיגוד לפחות.

    

13. כתובת משרד האיגוד


משרד
האיגוד יימצא בכתובתו של יו"ר האיגוד ו/או מי מחברי הנהלתו, וכן בנוסף עליהם ברחוב דיזנגוף 200, תל-אביב, אלא אם תחליט הנהלת האיגוד אחרת.


14. מתוך כללי האתיקה המקצועית


הכללים המובאים להלן הינם תמציתיים ומקבילים ו/או משלימים לתקנות האתיקה הממלכתית של מהנדסים ואדריכלים, אשר קיבלו תוקף חוקי ופורסמו ביום 11.9.1994. התקנות מחייבות את כלל ציבור המהנדסים והאדריכלים במדינת ישראל.

 

14.1     כל חבר באיגוד יתנהג בצורה שתביא להרמת קרן המקצועי, וינהג ביושר ובנאמנות כלפי לקוחותיו, כלפי חבריו לעבודה, כלפי אנשים הבאים איתו במגע וכלפי חברי האיגוד.

14.2     בכל העניינים הנוגעים לעסקי לקוחותיו יפעל חבר האיגוד אך ורק לתועלת ענייניו של הלקוח.

 

14.3     חבר האיגוד יתאר את ניסיונו, את מעמדו ואת כושרו לביצוע שירותים בצורה נאותה, ובהתבסס על עובדות.

        

14.4     חבר האיגוד ינהג בסודיות גמורה בכל הידיעות הנוגעות לעסקיו של הלקוח.

        

14.5     חבר האיגוד  לא יהיה מנהל, או חבר, או בעל מניות, או סוכן של חברה או של עסק אשר איתם הוא עשוי לבוא ביחסים בקשר לעבודתו אצל הלקוח, אלא אם כן הודיע על זאת בכתב ללקוח.

 

14.6     כל חבר יקבל תשלומים או תמורה אחרת אך ורק מלקוחותיו הישירים, ולא יקבל תשלומים הקשורים לנושא עבודתו מכל צד מעוניין אחר ללא ידיעת לקוחותיו.

 

14.7     חבר באיגוד לא יעשה פרסום בכלי התקשורת לשרותיו המקצועיים.

14.8     מותר לחבר לבצע פעולות שונות הכלולות בסעיף 7 בכללי האתיקה המקצועית של המהנדסים והאדריכלים.     15. יישוב חילוקי דעות או תלונות הקשורות לאתיקה המקצועית

15.1     חבר באיגוד שמתלונן נגד חבר אחר באיגוד, בנושא חריגה מכללי האתיקה, תחרות בלתי הוגנת, וכדומה תופנה התלונה באמצעות הנהלת האיגוד  לידי ועדת הנהלה לתלונות. ועדה זו תורכב מ- 3 חברי הנהלה שאינם מעורבים בנושא התלונה; במידה והועדה תמצא את התלונה כממשית תטפל ההנהלה בנושא או לחילופין תועבר התלונה להמשך טיפול לידי ועדת האתיקה המקצועית של ארגון האקדמאים העצמאיים.

 

15.2   זכותו של חבר באיגוד להגיש תלונה כנ"ל ישירות לידי ועדת האתיקה המקצועית של ארגון העצמאים; במקרה זה תהיה הנהלת האיגוד פטורה מטיפול ישיר בנושא.