אדריכלי נוף
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תקנון האיגוד

 1. שם 
    בעברית: איגוד אדריכלי הנוף העצמאיים

2. המען: בית המהנדס, רחוב דיזנגוף 200, תל-אביב

3. מטרות האיגוד 
    א.
איגודו של ציבור אדריכלי הנוף העצמאיים הפעילים במקצועם בישראל בארגון העצמאיים (להלן – הארגון) ולארגנם, במסגרת
        הארגון, באיגוד ייחודי המבוסס על אינטרסים מקצועיים וכלכליים משותפים. (להן – "האיגוד"). 
    ב. לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי האיגוד ולשמור ולהגן על אלה, ולצורך זה לעשות בכל עת
         את הפעולות הבאות: 
        (1) לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין ו/או בעקיפין לאדריכלות הנוף בישראל, על כל היבטיו, ולספק לחברי האיגוד מידע
              עדכני ושוטף בתחומים הנ"ל. 
        (2) לרכז את הטיפול בבעיות הכלכליות והמקצועיות של כלל או אחדים מבין חברי האיגוד ולפעול לפתרונן בכל דרך חוקית
              אפשרית, בהתאם לנסיבות. 
        (3) ליזום פעילויות בכל תחום הקשור לאדריכלות נוף בכלל, ובפרט בכל הנוגע לעיסוקם המקצועי של אדריכלי הנוף חברי
             האיגוד, לרבות גיבוש תעריפים מקצועיים ותנאי התקשרות לביצוע עבודות תכנון בתחום מקצועם. 
        (4) להקים ועדות לטיפול בנושאים הנוגעים למקצוע אדריכלות נוף, על היבטיו, ולהסמיך ועדות אלו לפעול באורח שוטף ו/או
             אד-הוק בנושאים שלמענם הוקמו. 
        (5) לייצג באמצעות ועדות האיגוד או בכל דרך אחרת, את כלל חברי האיגוד בהתאם לנסיבות בפני כל אדם, גוף, מוסד,
             ארגון וערכאה שיפוטית – לרבות ממשלת ישראל, ובכל נושא, ענין, משא ומתן והתדיינות הנוגעים לתחומי פעילותו של
             האיגוד ולמטרות שלמענן הוקם. 
        (6) לספק לחברי האיגוד ייעוץ בכל תחומי פעילותם המקצועית, לרבות בתחומי המשק, הכלכלה והמשפט. 
    ג. להשתלב בפעילות הארגון ומוסדותיו לשם העלאת הרמה המקצועית והכלכלית של אדריכלות נוף בישראל והפצת תודעת
        המקצוע. 
    ד. לעשות בעצמו ו/או בסיוע למוסדות אחרים בארגון ובאיגוד ומחוצה לו לשמירה ולהקפדה על נורמות מקובלות ועל אתיקה
        מקצועית בפעילותם של האדריכלים בישראל בתחומי עיסוקם. 
    ה. לפעול להשגת המטרות המפורטות לעיל או איזה מהן, תוך תאום עם ארגון העצמאיים ותוך שיתוף פעולה עם מוסדות,
         ארגונים ואיגודים אחרים בארגון , כפי שיתבקש בנסיבות בכל מקרה, ולסייע במידת האפשר לארגון ולמוסדותיו,
         לקדם את מטרותיהם הם.

4. סמכויות האיגוד
לשם השגת המטרות הנזכרות בסעיף 3 דלעיל, רשאי האיגוד, לפי שיקול דעתם של מוסדותיו, לעשות את כל הפעולות הבאות או כל אחת מהן שלא למטרות רווחים: 
    4.1 לקבוע מעת לעת בתאום עם ארגון העצמאיים מסגרת תקציבית למימון פעילויות האיגוד, לנהל תקציב כזה באופן עצמאי,
          כולו או בחלקו, וכן לקבל ולגבות מחברי האיגוד, במישרין או באמצעות גורמים אחרים, דמי חבר בסכומים כפי שיראו
          למוסדותיו המוסמכים. 
    4.2 ליזום ולארגן פעילויות מכל סוג, הנוגעות או קשורות למקצוע אדריכלות נוף שלא בתשלום או בתשלום, ולהשתמש בהכנסות
          מפעילויות אלה לביצוע מטרות האיגוד. 
    4.3 לפרסם עלונים, ביטאונים וכל חומר אחר ולהפיצם בין חברי האיגוד וכן לכל אדם או גוף משפטי אחר. 
    4.4 לקשור קשרים, ולשתף פעולה עם יחידים, תאגידים, ארגונים ומוסדות בישראל ומחוצה לה לשם קידום מטרות
          האיגוד ופעולותיו.
    4.5 לעשות את כל הפעולות וכל המעשים אשר יש בהם, לדעת הנהלת האיגוד כדי לסייע לקידום ופיתוח עניני האיגוד
          והגשמת מטרותיו שלא למטרות רווחים.

5. המשרד הרשום
הנהלת האיגוד ומשרדה הראשי יימצאו ברחוב דיזנגוף 200, תל-אביב, אלא אם כן תחליט הנהלת האיגוד אחרת.

6. החברות באיגוד אדריכלי הנוף העצמאיים 
    6.1
באיגוד יהיו חברים מן המנין בלבד, (להלן – "חברי האיגוד"). 
    6.2 לחברי האיגוד הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של האיגוד, זכות להצביע בהן וכן זכות לבחור ולהיבחר למוסדותיו
          המוסמכים של האיגוד. 
    6.3 לאיגוד יוכלו להתקבל כחברים אלה שיעמדו בתנאים המצטברים הבאים: 
        א. כל אדריכל נוף רשוי כחוק העוסק באורח פעיל במקצוע אדריכלות נוף בישראל. 
        ב. חבר ארגון העצמאיים ואשר עיסוקו העיקרי המוכר הינו אדריכלות נוף ובעל ותק של 3 שנים לפחות. 
        ג. שילם ו/או התחייב לשלם את דמי החבר שקבעו מוסדות הארגון, במלואם ובתנאים שנקבעו לביצוע התשלום. 
        ד. בעלים ו/או שותף במשרד עצמאי המעסיק עובדים, בעל ותק שייקבע על ידי מוסדותיו המוסמכים של האיגוד,
            תאום עם האיגודים האחרים בארגון. 
    6.4 לאיגוד יוכל להתקבל "חבר עמית" בהתאם לתקנון העמותה פרק ה: החברות בארגון סעיף 8. 
    6.5 קבלת חברים 
        6.5.1 א) אדם החפץ להתקבל כחבר מן המנין או כמועמד לחברות באיגוד (להלן "המבקש") יפנה את בקשתו בכתב
                      להנהלת האיגוד או לועדת החברות של האיגוד – אם תהיה לאיגוד ועדת חברות, על גבי טופס הרשמה מתאים,
                      שינוסח על ידי הנהלת האיגוד. 
                 ב) טופס ההרשמה יכלול את הפרטים על פי סעיף 6.4 דלעיל וכן את התחייבותו של המבקש: 
                (1) לקבל על עצמו לקיים את כללי האתיקה המקצועית במלואם, בהתאם לתקנות כללי האתיקה המקצועית עפ"י
                      חוק מהנדסים ואדריכלים, כפי שהם ביום הצטרפותו לאיגוד וכל שינוי בהם מעת לעת, אם יחול. 
                (2) לספק שירותי יעוץ ו/או תכנון על פי מיטב כישוריו ומומחיותו, ולנהוג כלפי המזמין וכלפי חבריו למקצוע באמינות
                     ובהגינות מרביים, וללא קבלת טובות הנאה מצד ג' העלולים לפגוע בשיקול הדעת המקצועי של החבר. 
                     רמת המומחיות המקצועית, ואיכות שירותי התכנון שיתנו על ידי חברי האיגוד לא יפלו מן הדרישות המפורטות
                    בתקנון שירותי המתכנן של א.א.א.י כפי שיהיו בכל עת, לרבות שינויים ותוספות לאלה, אם יוחלט על שינויים,
                    תיקונים ותוספות כאמור, ע"י המוסדות המוסמכים בלשכה ובאיגוד.
                (3) לקיים את הוראות תקנון הארגון ותקנון האיגוד, כפי שיהיו בתוקף בכל עת, ובכלל זה לבצע את הוראות המוסדות
                      המוסמכים של ארגון העצמאיים ושל האיגוד. 
            ג) האסיפה הכללית של האיגוד תהיה מוסמכת להקים ועדת חברות שתפקידה יהיה לדון בבקשות ההצטרפות לאיגוד,
                וכן תהיה האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע את הנוהלים אשר על פיהם תפעל ועדת החברות. 
            ד) כל עוד לא תהיה לאיגוד ועדת חברות, תשמש הנהלת האיגוד בתפקיד זה, ותפעל על פי נוהלים שעליהם יוחלט
                בישיבת הנהלת האיגוד ברוב של 2/3 ממספר חברי ההנהלה הנוכחים באותה ישיבה. 
            ה) קבלתו של המבקש כחבר באיגוד מותנית באישור מפורש של הנהלת האיגוד ו/או ועדת החברות של האיגוד,
                 אם תהיה ועדה כזאת. 
             ו) אי קבלת מבקש כחבר לאיגוד אינה טעונה נימוק למבקש או לכל גורם אחר, אך המבקש יהיה זכאי לערער
                בכתב על הסירוב לקבלתו בפני האסיפה הכללית של האיגוד. 
        6.5.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לא תהיה הנהלת האיגוד או ועדת החברות של האיגוד – זכאית לקבל כחברים באיגוד
                 מבקשים אשר לא יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף 6.4 ו- 6.5.1 דלעיל. 
        6.5.3 חברותו של חבר באיגוד תכנס לתוקפה מיד לאחר שישלם את דמי החבר במלואם או בחלקם, מראש או למפרע,
                 בשעורים ולתוקפה כפי שנקבע על ידי הנהלת האיגוד. 
        6.5.4 הנהלת האיגוד זכאית להפסיק את חברותם של אלה מבין החברים אשר לא עמדו כנדרש בתנאים המפורטים
                 בסעיף – 6.4 ו- 6.5.1 - כולם או מקצתם. החלטת הנהלת האיגוד בדבר הפסקת חברות(ם) של חבר(ים) באיגוד
                 מסיבה כלשהי, למעט אי תשלום דמי חבר, תהיה החלטה מיוחדת, תכלול את הנימוקים להפסקת החברות,
                 ותישלח בכתב לחבר(ים) אשר אליו (אליהם) היא מתייחסת.
                 הנהלת האיגוד תהיה מוסמכת, לפי שיקול דעתה, לפרסם את דבר הפסקת החברות, ואת הנימוקים שהביאו
                 להחלטה, הן בין חברי האיגוד והן בין כלל חברי הארגון בדרך שתראה לה בהתאם לנסיבות.
       6.5.5 חבר(ים) המבקש(ים) לערער על החלטת הנהלת האיגוד יהיה (יהיו), כאמור בסעיף 6.5.4 זכאי(ים) לעשות כן בכתב
                 או בכל דרך אחרת על דעת הנהלת האיגוד בהתאם לנסיבות. לאחר שמיעת הערעור תהיה הנהלת האיגוד מוסמכת
                 לאשר את החלטתה בדבר הפסקת החברות לחזור בה מהחלטה או להתנות את המשך החברות במילוי תנאים
                 כלשהם, הכל כפי שתמצא לנכון לקבוע בנסיבות המקרה.       
       6.5.6
חברי האיגוד אשר חדלו לשלם דמי חבר יחדלו להיות חברים באיגוד לאחר שנדרשו לעמוד בתשלומים בעל-פה או
                 בכתב, ולאחר שניתנה להם ארכה סבירה עליה תחליט הנהלת האיגוד. הפסקת חברות בשל אי תשלום דמי חבר
                 אינה טעונה החלטה מיוחדת של הנהלת האיגוד או איזה ממוסדותיו. 
        6.5.7 בוטלה או הופסקה חברותו של חבר באיגוד לא יוחזרו לאותו חבר דמי החברות ששולמו על ידו לארגון בעת
                  היותו חבר. 
        6.5.8 רישום החברים באיגוד יתנהל בכל דרך שתראה להנהלת האיגוד. 
        6.5.9 מספר חברי האיגוד אינו מוגבל.

7. שינוי שם האיגוד
שינוי שם האיגוד חייב להיות מאושר באסיפה הכללית של האיגוד ברוב מיוחס של 75% מחברי האיגוד הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

8. מוסדות האיגוד 
      8.1
למוסדות האיגוד יהיו כל הסמכויות המפורטות בתקנון זה והם יפעלו במסגרת הוראותיו. 
      8.2 המוסדות הקובעים של האיגוד יהיו: האסיפה הכללית והנהלת האיגוד. האסיפה הכללית ו/או הנהלת האיגוד יהיו מוסמכים
             להקים מוסדות נוספים אד- הוק או דרך קבע, לפי הנסיבות. 
      8.3 האיגוד יפעל באמצעות מוסדותיו; ריכוז הפעילות ותיאומה ייעשו על ידי הנהלת האיגוד.

9. האסיפה הכללית 
    9.1
אסיפה כללית רגילה של חברי האיגוד תקוים לפחות אחת ל- 12 חודשים במקום ובזמן שייקבעו על ידי הנהלת האיגוד. 
    9.2 דבר קיומה של האסיפה הכללית הרגילה יוודע לחברי האיגוד על ידי הנהלת האיגוד לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה באופן
           ובדרך שההנהלה תחליט. 
   9.3 הסעיפים הבאים יעמדו על סדר יומה של כל אסיפה כללית רגילה: 
            1. דו"ח ההנהלה 
            2. קביעת תכנית עבודה 
            3. כל נושא לדיון שיוצע על ידי חבר באיגוד שימסר להנהלת האיגוד. 
    9.4 ההנהלה רשאית, אם תראה זאת לנכון, לזמן אסיפות כלליות יוצאות מן הכלל של האיגוד בכל עת, במקום ובדרך שיקבעו
          על ידה. 
    9.5 ההנהלה תהיה חייבת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד לפי דרישה של לא פחות מ- 10% או 20 מכלל חברי
         האיגוד אשר הוגשה בכתב להנהלה. האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תכונס בתוך שישים (60) יום מתאריך
         אותה דרישה. 
    9.6 קיומה של אסיפה כללית יוצאת מן הכלל של האיגוד יוודע לחברי האיגוד על ידי הנהלת האיגוד לפחות 30 יום לפני מועד
          כינוסה באופן ובדרך שההנהלה תחליט.

10. הדיון וההשתתפות באסיפה הכללית 
    10.1 כל אדריכל נוף עצמאי החבר בעצמו או באמצעות תאגיד בשליטתו או בהשתתפותו, זכאי להשתתף באסיפות הכלליות של
             האיגוד באופן אישי. 
    10.2 אסיפה כללית תחשב לחוקית בהשתתף בה לא פחות מ- 51% מכלל חברי האיגוד. 
    10.3 לא נוכח במועד שנקבע לקיום האסיפה הכללית מספר מספיק של חברים כאמור בסעיף 10.2 דלעיל, תידחה האסיפה
             הכללית ל – 14 יום ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים ובלבד שלא יפחת מ- 3 חברים. 
    10.4 מלבד אם נקבע אחרת בתקנון זה, כל ההחלטות באסיפות הכלליות של האיגוד תתקבלנה ברב דעות רגיל של
             המשתתפים בהצבעה. אולם יכול חבר להצביע עבור חבר האיגוד שאינו נוכח, אם בידו יפוי כח לעשות כן. 
    10.5 כל חבר מן המנין המשתתף באסיפה כללית יהיה זכאי לקול אחד בהצבעה. 
    10.6 ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת יד, אלא אם כן דרשו רבע (25%) מהחברים הנוכחים הצבעה חשאית. 
    10.7 יו"ר האסיפה הכללית יהיה יו"ר האיגוד במועד קיום האסיפה. 
    10.8 במהלך האסיפה הכללית ינוהל פרוטוקול של כל החלטות האסיפה הכללית לרבות רשימת הנוכחים ומספר המצביעים
            בכל החלטה. 
    10.9 חתימת יו"ר האסיפה על הפרוטוקול תשמש כראיה מכרעת בדבר קבלת ההחלטות כדין ובדבר תוכנן.

11. הנהלת האיגוד 
    11.1 האסיפה הכללית תקבע מעת לעת, את מספר חברי הנהלת האיגוד ואלה ייבחרו בבחירות אישיות באסיפה הכללית של
            האיגוד.
            תוקף הכהונה של ההנהלה הינו עד למועד האסיפה הכללית הבאה, אולם האסיפה הכללית תוכל להאריך את כהונת
            חברי הנהלת האיגוד לתקופות נוספות כפי שתמצא לנכון. 
    11.2 הנהלת האיגוד תתכנס בכל עת שיהא צורך בכך או לא פחות מאשר פעם בחודש. 
    11.3 ההצבעות בישיבות הנהלת האיגוד תהיינה גלויות והחלטות בדבר הפעלתו השוטפת של האיגוד תתקבלנה ברוב רגיל של
            חברי ההנהלה הנוכחים והמשתתפים בהצבעה. 
    11.4 הנהלת האיגוד היא המנהלת את כל עסקי האיגוד והיא חייבת למסור דין וחשבון כללי לאסיפה הכללית של האיגוד. 
    11.5 חלוקת התפקידים בין חברי הנהלת האיגוד היא בסמכות ההנהלה. ההנהלה רשאית לבחור מבין חבריה ממלאי תפקידים,
           ועדות משנה, להחליפם בשלמות או בחלקם, לפטרם ולהגדיר את סמכויותיהם, הכל כפי שתמצא לנכון, וזאת בנוסף
           לסמכויותיה כפי שהוגדרו בתקנון זה. 
    11.6 הנהלת האיגוד תוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית של האיגוד. 
    11.7 חבר הנהלה זכאי להשתתף בישיבות ההנהלה באופן אישי בלבד. 
    11.8 ישיבת הנהלת האיגוד תהא חוקית בהשתתף בה מחצית מספר חברי ההנהלה. 
    11.9 הנהלת האיגוד תנהל את עסקי האיגוד, ואת ענייניה והיא תייצג את האיגוד לפני כל אדם, מוסד, או גוף משפטי, עירוני,
            ממשלתי, ואחר.
            ההנהלה תהא רשאית להתקשר בכל התקשרויות והתחייבויות שהן בשם האיגוד כפי שתמצא לנכון במסגרת מטרותיו של
            האיגוד. 
  11.10 התחייבויות והתקשרויות שנעשו ע"י הנהלות האיגוד בתקופת כהונתן במהלך ניהול עניני האיגוד, ובעיקר התחייבויות
             והתקשרויות עם או כלפי צדדים שלישיים כלשהם, תחייבנה כלשונן כל הנהלה נבחרת של האיגוד בכל מועד שלאחר
             תום כהונת ההנהלה היוצאת.
  11.11 ההנהלה תכין את סדר היום לאסיפה הכללית ויו"ר ההנהלה יציגו בפני האסיפה הכללית.
  11.12 חבר האיגוד שחדל מלהיות חבר באיגוד מטעם כלשהו, יחדל מלהיות חבר ההנהלה.   
  11.13
חבר הנהלה יוכל להתפטר מכהונתו זו ע"י הגשת כתב התפטרות להנהלת האיגוד. 
  11.14 חבר הנהלה שלא הופיע לישיבות ההנהלה במשך 3 חודשים רצופים ללא הצדק סביר לדעת ההנהלה, דינו יהא כדין חבר
             שהתפטר מכהונתו בהנהלה.
 11.15 חדל חבר ההנהלה לכהן כחבר בה, מטעם כלשהו, במהלך תקופת כהונתו, יצורף להנהלה חבר אחר אשר יביע את רצונו
           לשמש בתפקיד, ואשר רוב חברי הנהלת האיגוד יסכימו לצרפו להנהלה עד לתום תקופת כהונתה.

12. ועדת ביקורת
האסיפה הכללית של האיגוד רשאית להחליט על הקמתה של ועדת ביקורת לאיגוד וכן תחליט האסיפה הכללית על אופן בחירתה,
סמכויותיה והרכבה של ועדת הביקורת.

13. יו"ר האיגוד 
    13.1
יו"ר האיגוד ייבחר ע"י האסיפה הכללית של האיגוד ע"י רוב החברים המשתתפים בהצבעה וישמש בתפקידו עד לבחירת
            יו"ר אחר במקומו, או ימשיך בכהונתו, הכל לפי החלטת האסיפה הכללית שלאחריה. 
    13.2 יו"ר האיגוד יהיה גם יו"ר הנהלת האיגוד. 
    13.3 יו"ר האיגוד יוכל לשמש כחבר בכל ועדה של האיגוד בלא הגבלה שהיא, למעט ועדת ביקורת אם תהיה כזו. 
    13.4 במסגרת תפקידו יהיה יו"ר האיגוד בעצמו, או ביחד עם חברים אחרים בהנהלת האיגוד ו/או חברים באיגוד אשר יתמנו
             ע"י הנהלתו, מוסמך לייצג את האיגוד ואת עניניו בכל דרך שהיא, בפני כל אדם, מוסד, תאגיד וגוף משפטי, לרבות ארגון
            העצמאיים, לשכת המהנדסים והאדריכלים ו/או מוסדות ובעלי תפקידים במסגרתם. 
    13.5 מעמדו של יו"ר האיגוד יעוגן במפורש בכל מסמכי ההתאגדות של הארגונים ו/או המוסדות שהאיגוד מהווה חלק מהם,
             ובעיקר בתקנון ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים. 
    13.6 ליו"ר האיגוד תהיה סמכות למנות בוררים ו/או מומחים מקצועיים מבין חברי האיגוד ו/או חברי האיגוד וצדדים שלישיים,
            אם יתבקש לעשות זאת ע"י חברי האיגוד. 
    13.7 יו"ר האיגוד יהיה מוסמך להנחות בעצמו מעת לעת את המנהל, אם יהיה מנהל, בעניני ניהול שוטפים, ובענין ביצוע
            החלטות הנהלת האיגוד.
   13.8 באופן כללי ומבלי לגרוע מכל סמכות שיעניק האיגוד ליו"ר על ידי האסיפה הכללית והנהלתו, יהיו ליו"ר האיגוד כל
            הסמכויות שיש ליו"ר לשכת המהנדסים והאדריכלים בקשר לניהול עניני האיגוד וביצוע מטרותיו.

14. ועדת אתיקה ובוררות 
    14.1
האיגוד יהיה מוסמך לקיים ברורים וליישב סכסוכים בין חבריו, וכן בין חברי האיגוד ובין צדדים שלישיים. 
   14.2 תנאי לקיום ברורים כאמור בסעיף 14.1 הוא הסכמת כל הצדדים למחלוקת לקיים את הבורר בפני מי שתקבע הנהלת
            האיגוד. 
    14.3 לצורך קיום ברורים לישוב מחלוקת מוסמכת הנהלת האיגוד: 
        א. למנות מבין חברי האיגוד 3 חברים לוועדה אשר תדון ותכריע דרך קבע בכל סכסוך ו/או ברור לכשיתגלעו בין חברי האיגוד
            לבין עצמם. 
        ב. למנות, בהסכמת הצדדים למחלוקת, ועדה אד-הוק ליישוב סכסוכים ומחלוקות בין חברי האיגוד לצדדים שלישיים כלשהם,
            ובלבד שהסכמת הצדדים תינתן להנהלת האיגוד בכתב. 
        ג. לקיים בעצמה ברורים בכל מחלוקת שבין חברי האיגוד לבין עצמם, או בין חברי האיגוד לבין צדדים שלישיים, בנסיבות
           ובתנאים שעליהם יסכימו הצדדים למחלוקת. 
    14.4 להנהלת האיגוד ו/או לוועדות שתוקמנה על פי הסעיפים דלעיל יהיו כל הסמכויות הנתונות לבורר על פי חוק הבוררות.

15. אסיפות וישיבות שלא מן המנין
בהעדר הוראה אחרת בתקנון לענין מסוים הסותרת הוראה זו הרי כל אחת מהרשויות, המוסדות, הגופים והוועדות הנזכרים
בתקנון, להוציא האסיפה הכללית, יכונסו בכל עת על ידי יו"ר שלהם או על ידי ההנהלה או על פי דרישה בכתב חתומה על ידי
1/3 (שליש) מחברי אותה רשות, מוסד גוף או ועדה.

16. מנין חוקי 
    16.1
בהעדר הוראה אחרת בתקנון לענין מסוים הסותרת הוראה זו הרי המנין החוקי בכל אחת מהרשויות, הגופים והוועדות
             הנזכרים בתקנון להוציא האסיפה הכללית יהא מחצית ממספר חברי אותה רשות, מוסד, גוף או ועדה בנוסף לאחר. 
    16.2 פרט להחלטות מיוחדות והמצריכות רוב מיוחס שנקבע בתקנון כל החלטה מתקבלת ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה,
             ואם מספר הקולות בעד וכנגד יהיה שווה, תהא ליו"ר של אותה אסיפה או ישיבה זכות דעה מכרעת.

17. המשכיות
מוסדות האיגוד יכהנו בתפקידים ויעשו שימוש בסמכויותיהם כל עוד לא נבחרו חברי המוסדות בהתאם להוראות תקנון זה.
הוראה זו בתקנון עדיפה על פי כל הוראה אחרת בתקנון.

18. שינוי התקנון
כל שינוי בתקנון יהא תקף אם נתקבל ברוב של שני שליש של כלל חברי האגוד אם במהלך אסיפה כללית, רגילה או מיוחדת,
ואם באמצעות משאל מיוחד בכתב שייערך למטרה זו.

19. חברות במוסדות ובארגונים אחרים
חברות באיגוד אינה פוגעת ואינה מונעת חברות בכל מוסד, ארגון או תאגיד אחר כלשהו.