מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פתיחת הליך הצבעה בבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה - הצבעה עד ליום 14.8.14!

חברים נכבדים,

לאחר אישור תקנון האיגוד החדש ולאחר שחלף המועד לקבלת שמות המועמדים לתפקידים השונים באיגוד, הרינו מתכבדים להודיעכם בזאת על פתיחת הליך הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה.

לתפקיד יו"ר האיגוד, מתמודדים המועמדים הבאים:

- מהנדס דוד נוה
- מהנדס יצחק ברבי 


נבקש מכל חבר איגוד המעוניין להשתתף בבחירות, לשלוח את הצבעתו, שתכלול שם אחד מבין המועמדים לתפקיד היו"ר, באמצעות הדוא"ל ליועמ"ש הארגון, עו"ד מאור רוט, אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - rothm@hfn.co.il .

היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל כל מתמודד, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש.  

ההצבעה תתאפשר עד ליום 14.8.14 בשעה 12:00

נציין, כי היות שהתקבלו שלושה שמות מועמדים לתפקיד חבר הנהלת האיגוד בלבד, לתפקיד זה לא יתקיימו בחירות וכל המועמדים ישמשו כחברי הנהלת האיגוד (מאחר שעל פי התקנון החדש הנהלת האיגוד מונה עד חמישה חברים).

בברכה,
מזכירות הארגון