מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

איגוד מהנדסי תברואה - הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד וחברי הנהלה

חברים יקרים,
             
בהמשך להודעתנו מיום 19.3.14, תקנון האיגוד החדש אשר הוצע אושר ברוב מכריע וכעת ניתן לפעול באיגוד בהתאם להוראות תקנון עדכניות, המותאמות לתקופתנו הנוכחית. נוסח תקנון האיגוד המאושר, הועבר לידיעתכם לראשונה בהודעה מיום 18.2.14 וכן עודכן לנוחיותכם באתר הארגון בכתובת - http://www.iocea.org.il/Items/03739/sanitation.pdf

התקנון המעודכן מאפשר קיום בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד וההנהלה באמצעות הדוא"ל ולפיכך, אנו מודיעים בזאת על קיום הליך בחירות שיתקיים במהלך של כ – חודשיים

לאור האמור, הבחירות יתקיימו בשלושה שלבים מרכזיים:

בשלב הראשון, נבקש מכל מי שמעוניין להעביר עד ליום 1.5.14 בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את המועמד/ת מטעמכם לתפקיד יו"ר ההנהלה וכן את המועמדים מטעמכם לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.

בשלב השני, לאחר קבלת המועמדים מטעמכם כאמור עד לתאריך הנקוב, תפורסם לידיעתכם עד ליום 8.5.14 רשימת המועמדים הסופית להצבעה אישית של כל חבר/ת איגוד.

בשלב השלישי, כל חבר איגוד שיהיה מעוניין להשתתף בבחירות, ישלח את הצבעתו, שתכלול שם אחד מתוך המועמדים לתפקיד היו"ר ועד 4 שמות מתוך המועמדים לחברי הנהלה, באמצעות הדוא"ל, ליועמ"ש הארגון אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - rothm@hfn.co.il

היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל כל מתמודד, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 

ההצבעה תתאפשר עד ליום 8.6.14 בשעה  12:00. פרסום תוצאות הבחירות יתבצע עד ליום 15.6.14.

לפיכך ובהתאם לשלב הראשון – אנא העבירו  עד ליום 1.5.14 בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את המועמד/ת מטעמכם לתפקיד יו"ר ההנהלה וכן את המועמדים מטעמכם לתפקיד חבר הנהלת האיגוד. 

בברכה,
מזכירות הארגון