מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

שינוי תקנון איגוד מהנדסי תברואה – בהמשך לאסיפה הכללית מיום 12.2.14

חברים יקרים,
 
ביום 12.2.2014 הייתה אמורה להתכנס האסיפה הכללית של איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, אשר לגביה נתבקשתם לאשר השתתפות. 
כפי שנמסר לכם מראש בדיוורי תזכורת רבים וכן בסדר היום שהועבר לעיונכם בהודעה מיום 4.2.14, הקוורום אשר היה דרוש לקיומה של האסיפה הכללית הינו מחצית מחברי האיגוד (בכפוף לתקנון האיגוד הנוכחי). בפועל, חרף התזכורות הרבות שנשלחו בנושא, הגיעו בסך הכול 7 חברי איגוד לאסיפה, ולכן נאלצנו לפזרה, בשל היעדר קוורום נדרש, כאמור.
 
האסיפה הכללית הייתה אמורה לדון, בין היתר, בשינוי תקנון האיגוד ועדכונו – כפי שהוצע על ידי יועמ"ש הארגון. התקנון הקיים כיום לאיגוד הינו תקנון מיושן ולא רלוונטי, אשר לא השתנה משך עשרות שנים וזקוק להתאמות ועדכונים לתקופה הנוכחית.
 
לפיכך ועל מנת לאפשר את המשך ניהול האיגוד, סוכם עם יו"ר האיגוד (בעצת יועמ"ש הארגון), על קיום הצבעה בין חברי האיגוד באמצעות הדוא"ל לאישור התקנון החדש. 
מיותר לציין, כי אישור התקנון המעודכן אשר איננו כולל התניית קוורום של מחצית מספר החברים הרשומים באיגוד, יאפשר עם אישורו את קיומן של האספות הכלליות של האיגוד בכל קוורום שהוא, וכן קיום בחירות ליו"ר האיגוד ולהנהלתו באמצעות הדוא"ל, מבלי לחייב את חברי האיגוד להיות נוכחים פיזית באסיפה כללית.
 
לאור האמור, מצ"ב לעיונכם טיוטת התקנון החדש המוצע (הנוסח הישן מצוי באתר הארגון). אנא העבירו את אישורכם לשינוי התקנון וזאת עד ליום 18.3.14

בברכה
מזכירות הארגון