מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פתיחת הליך הצבעה בבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

חברים נכבדים,

לאחר שחלף המועד לקבלת שמות המועמדים לתפקידים השונים באיגוד (לאחר שניתנו מספר ארכות לצורך כך), הרינו מתכבדים להודיעכם בזאת עלפתיחת הליך הבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים.

לתפקיד יו"ר האיגוד, מתמודדים המועמדים הבאים:
- מהנדס יצחק ברבי (יו"ר האיגוד הנוכחי)
- מהנדס רון גלמור 


נבקש לציין, כי היות ורק חברה אחת (מהנדסת יפית ליברמן) הגישה את מועמדותה לתפקיד חבר/ת הנהלת האיגוד, לתפקיד זה לא יתקיימו בחירות והמועמדת תשמש כחברת הנהלת האיגוד בכל מקרה, ללא קשר לתוצאות הבחירות לתפקיד היו"ר (מאחר שעל פי התקנון החדש הנהלת האיגוד מונה עד חמישה חברים).
 
לאור האמור, נבקש מכל חבר איגוד המעוניין להשתתף בבחירות לתפקיד יו"ר איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, לשלוח את הצבעתו, שתכלול שם אחד מבין המועמדים לתפקיד היו"ר, באמצעות הדוא"ל ליועמ"ש הארגון, עו"ד עומר כחלון, אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת - kachlono@hfn.co.il.

לתשומת ליבכם - היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל כל מתמודד, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 

ההצבעה תתאפשר עד ליום 12.5.19 בשעה 12:00.
 
בברכה,
מזכירות הארגון