מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

פתיחת הליך בחירות לתפקיד יו"ר וחברי הנהלה איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים

חברים יקרים,
 
בהתאם לקבוע בתקנון איגוד מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים, אנו מודיעים בזאת על קיום הליך בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד ולתפקיד חברי הנהלת האיגוד, אשר יתקיים במהלך החודשיים הקרובים.
 
הבחירות יתקיימו בשלושה שלבים מרכזיים:

 
בשלב הראשון, נבקש מכל מי שמעוניין/ת להתמודד, להעביר עד ליום 13.12.18, בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל) את מועמדותם לתפקיד יו"ר ההנהלה ו/או לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.
 
בשלב השני, לאחר קבלת המועמדים כאמור עד לתאריך הנקוב, תפורסם לידיעתכם עד ליום 20.12.18, רשימת המועמדים הסופית להצבעה אישית של כל חבר/ת איגוד.
 
בשלב השלישי, כל חבר/ת איגוד שיהיה/שתהיה מעוניין/ת להשתתף בבחירות, ישלח/תשלח את הצבעתו/ה, שתכלול שם אחד מתוך המועמדים לתפקיד היו"ר ועד 4 שמות מתוך המועמדים לחברי הנהלה, באמצעות הדוא"ל, ליועמ"ש הארגון אשר מהווה גורם ניטרלי חיצוני, בכתובת – garianym@hfn.co.il
 
היועמ"ש ישמור על חשאיות ההצבעה ולא יעביר לאיש את זהות המצביעים ואת תוכן הצבעת כל חבר/ה, אלא יעביר למזכירות הארגון את התוצאות המספריות בלבד – כמה קולות קיבל/ה כל מתמודד/ת, וזאת באמצעות דו"ח שיוכן מראש. 
 
ההצבעה תתאפשר עד ליום 20.1.19, בשעה  12:00. פרסום תוצאות הבחירות יתבצע עד ליום  27.1.19.
 
לפיכך ובהתאם לשלב הראשון – אנא העבירו  עד ליום 13.12.18, בשעה 12:00 ישירות למזכירות הארגון (באמצעות שליחת דוא"ל חוזר) את מועמדותכם לתפקיד יו"ר ההנהלה ו/או לתפקיד חבר הנהלת האיגוד.
 
בברכה,
מזכירות הארגון