סיורים מקצועיים והשתלמויות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש אדריכלים בנושא הרחבת תשתית הממשקים התכנוניים מול רשויות השלטון המקומי - 14.9.16