סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאות נוספות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה 02.12.15