סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאות נוספות בנושא תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה 23.11.15 בית שמואל, ירושלים