סיורים והשתלמויות מקצועיות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הרצאת עומק בנושא "פיקוח צמוד ועליון" - משמעויותיהם המשפטיות לאור החוק והפסיקה 12.3.14


* לבקשת התכנים (לחברי ארגון בלבד) יש לפנות למזכירות הארגון.