שירותים ומידע לחברים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

שפי

ביטוח מקצועי מקיף וייחודי למהנדסים ואדריכלים עצמאיים
ועדת הביטוח בארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים באמצעות "שפי" סוכנות לביטוח, בבעלות הארגון, פועלת מאז ומתמיד להשיג לחברי הארגון תנאים וכיסויים משופרים.


   


אנו שמחים להציג בפניכם חברי הארגון, את תכנית הביטוח המקצועי, המקיפה והרחבה ביותר בשוק.

התוכנית כוללת: 

  • פוליסה משופרת ועתירת יתרונות לחברי הארגון.
  • מנגנון לניהול סיכונים, להסרת טביעות טורדניות, ללא תשלום השתתפות עצמית, וללא רישום התביעות הללו
  • ברקורד הביטוחי.
  • רציפות ביטוחית ורציפות של רטרואקטיביות במעבר לפוליסה החדשה.
  • תעריף קבוע, ידוע ואטרקטיבי, משתנה לפי המקצועות השונים.
  • אפשרות לבצע הגדלה לפרויקט בודד.
  • הנחה בשיעור 12.5% לחברי הארגון בלבד.
  • כיסוי לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות RUN-OFF עד 100% הנחה בהתאם לתנאי הפוליסה
  • יעוץ לחבר בכל בעיה ע"י עורכי דין העוסקים בניהול הסיכונים, מבלי לערב את חברת הביטוח.תקופת גילוי
שיפוי המבוטח למשך שישה חודשים לאחר תום תקופת הביטוח במקרה של אי חידוש הביטוח או ביטולו ע"י חברת הביטוח (למעט ביטול בשל אי תשלום הפרמיה או הפרת חובות הגילוי). הכיסוי יינתן בעברות בקשת המבוטח בכתב בתוך 30 יום ממועד הביטול או אי החידוש.
כיסוי לתביעות לאחר הפסקת פעילות - RUN OF
כל שנת ביטוח כעסק פעיל מקנה זיכוי נצבר בגובה 14% בפרמיה עבור הפוליסה לתקופת הפסקת הפעילות עד מקסימום של שבע שנים (100%). הכיסוי אינו חל על שותפים שפרשו ממשרד הממשיך לפעול ולהיות מבוטח בביטוח אחריות מקצועית. הכיסוי מוגבל לגבול האחריות הפוליסה במועד קרות מקרה הביטוח אך לא יותר מ- 4,000,000 ש"ח לאירוע ו - 8,000,000 ש"ח לתקופה. כמו כן ניתן לרכוש בתשלום כיסוי זה לבוטח שתרם צבר את שבע שנות הביטוח עד לפרישתו.
ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי
בגבול אחריות משותף עם גבול האחריות לביטוח אחריות מקצועית, ללא תוספת פרמיה לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי, "תביא ביט". מומלץ למבוטחים לרכוש בנוסף ביטוח צד ג' רגיל למשרד (בפרמיה נמוכה בהרבה מהפרמיה לביטוח אחריות מקצועית) וזאת על מנת לשמור את מלוא גבול האחריות לכיסוי אחריות מקצועית.