הטבות לחברים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עלון מידע מס' 55 בנושא תכנון ובנייה -דצמבר 2013

חברים יקרים,
 
במסגרת פעילותינו השוטפת לשיפור השירות והנגשת מידע רלוונטי לעיונכם, מפורט דלהלן לעיונכם עלון מידע משפטי בתחום התכנון והבניה – מס' 55. איסוף החומרים המשפטיים, גיבושם ועריכתם לכדי העלון הסופי, נעשה ע"י משרד ויינברגר ברטנטל ושות' ומועבר בהתאם, להפצה לידיעת החברים (תשומת ליבכם להבהרה ותנאי השימוש).
אנו תקווה, כי העיון בתכנים המפורטים בעלון זה ובאחרים נוספים, יביא עמו עבורכם תועלת וערך מוסף ויחשוף בפניכם מישורים משפטיים
אקטואליים בענף ההנדסה והאדריכלות.
 
בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל הבהרה ותנאי שימוש
משרד ויינברגר ברטנטל ושות' נטל על עצמו את המשימה להנגיש מידע משפטי לציבור הרחב. בהתאם לכך, 
הידיעות המופיעות באתר/בעמוד זה אינן יעוץ משפטי, ואלו הינן סיכומים קצרים שתכליתם להבהיר את עיקרי הדברים ותו לא.
על מנת להבין את הסוגיות המובאות לעומק ו/או בכל מקרה או שאלה קונקרטית וספציפית, נמליץ לעיין לעומק בפסק הדין 
ולקבל ייעוץ משפטי בכל שאלה ועניין. הידיעות המובאות במאמר/בעמוד זה, מהוות מידע כללי בלבד, וניתנים כשירות חינם. 
השימוש במידע, כאמור, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי ו/או ייעוץ משפטי מכל סוג שהוא.
עורכי הדין במשרד ויינברגר ברטנטל ושות' מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה 
לתוצאות שינבעו משימוש הקוראים במידע משפטי ו/או  מכל מידע אחר המופיע באתר ו/או בעמוד זה. 
 
 

מסירה ללא תמורה

רשות הרישוי

האם בעלי הקרקעות בח/500 בחולון זכאים להחזר השטחים מכוח דיני ההקפאה?

נקבע כי יש להבחין בין הפקעה, בה מתבצעת רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין על-ידי המדינה לבין עסקת מכר ללא תמורה, שהיא עסקה חוזית רצונית בין הצדדים. לידיעה המלאה.         

האם רשות הרישוי יכולה לסרב לצו הריסה שניתן בהתאם לתכנית תקפה?

נקבע כי רשות הרישוי אינה חותמת גומי, ונתונה בידה שיקול דעת אם ליתן אישור אם לאו, ואולם הימנעות ממתן היתר לבקשה תואמת תכנית יכולה להיעשות במקרים חריגים בלבד. לידיעה המלאה.